معجزه یعنی

 

آغوش تـــــو

 

که شیرین می کند

 

دریای شور دلم را