دلم برایت تنگ است


هیچ حرفی نزن


هیچ کاری نکن


تنها لبانت را بروی لبانم بگذار


طعم لبانت


دلتنگی ام را برطرف میکند