میگم میشه یه روزی بیاد که دیگه ادما همو اذیت نکنن ؟ :)