عاشقانه


الهی بمیــــرم

واسه اون نگــاهت

که اینقــــدر نجیبه

.

.