آرامشی میخواهم خلوتی میخواهم تو باشی و من و تو کنار هم

تو سکوت کنی و من گوش کنم و من آرام بگویم *دوستت دارم*و تو گوش کنی و آرام بگویی من بیشتر

بودنت را دوست دارم وقتی دست دور کمرم حلقه میکنی... و مرا به آغوشت سفت میفشاری ...و وادارم میکنی که به هیچکس جز تو