می گویم با تو می مانم ، عاشقتر از همیشه ، فقط با تو ،


چون تنها تو سرپناه این قلب عاشق منی .


عشق من و تو ماندگار است ، تا ابد ، برای همیشه ، فقط با هم ، تنها در کنار هم.


زیباست کلام عشق ، شیرین است لحظه های با تو بودن ، فقط با تو ، و آن قلب مهربان تو.


عشق من و تو برای همیشه در خاطره ها و یادها می ماند ، یک عشق ابدی و بی پایان.


لبخند عشق همیشه بر لبان من جاریست ، فقط با تو ، و به عشق تو.