من با هیچکس
بر سر آیین و باوری که دارد ؛
نجنگیده و نخواهم جنگید ...
چرا که خدای هرکس همان ا‌ست
که خرد او میگوید ...!!