‏به بارون ریز و آروم
‏هوای سرد و تمیز
‏سوسوی چراغای یه شهر بی سر و ته...
‏من این گوشه تمام فکر حواسم به اینه که الان کجایی؟ زیر  کدوم چراغ روشن شهر؟ داری چیکار میکنی؟ حالت خوبه؟
‏و دلخوشم به اینکه وقتی اینجوری بی قرارم تو هم بی قراری...