📝 آموختم تلافی کردن از انرژی خودم می‌کاهد. آموختم گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می‌شوی. آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم. آموختم گاهی برای بودن باید محوش. آموختم دوست خوب پادشاه بی تاج و تختی‌ست که بر دل حکومت می‌کند. آموختم از کم بودن نترسم، اگر کم باشم شاید ولم کنند ولی زیاد که باشم حیفم می‌کنند. آموختم برای شناخت آدم‌ها یکبار بر خلاف میل‌شان عمل کنم!