مـــــن↯↯


☜اگـــه حالم بـــدِ✦


☜اگـــه راهــــم کــــجِ✦


☜اگـــه فــشارم همیشه رو صدهِ✦


☜اگــه تـــا حرف میزنی میگم خفه✦


☜اگـه بــددهنمو حــرفام بـــدِ ✦


دوســـــــــتــــــ دارم


فوضولیــــــش به تــــــو نیــــــومـــده


✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کناااااااار✘✘