‏تو زندگی، خیلی باید شانس داشته باشی تا فقط یک نفر، تمام قد پات وایسه و همه جوره بخوادت

‏قدرِ این "فقط یک نفرِ تکرار نشدنی" روبدونیم