یلدا شب نشینی ساده و دوره همی دیرینه ی از یاد رفته ی ماست که با گذشت زمان غباری از فراموشی به رویش نشست و رفته رفته با دوری هم پیمان شد.

یلدا فرصتی ست برای دوباره درکنارهم بودن، برای باهم لبخند زدن و باهم سفرکردن به فراسوی خاطرات.حساب و کتاب تقویم ها را باید جدا کرد از تمام آنچه زندگی در واقعیت نشانمان میدهد درواقع درازترین شب،با حضورِ ماست که رسمیت می یابد واِلّا در زندگی هریک از ما روزها و شب هایی یافت میشود که با یک تلنگر، یک حادثه همراه با بغض هایی کش دار به طولاترین شب ها مبدل شده است،شب هایی بلندتر از یلدا که ثانیه به ثانیه اش در هیچ تقویم و کتابی ثبت نشد.بیا جور دیگری نگاه کنیم کمی مهربان تر و با تعبیری خالصانه و درخور،مثل اینکه یلدا نام دیگر عشق است همانقدر پرشور، گرم و دلسوز که دراین میان کوتاهی فرصت هایمان را برایمان یادآور میشود تا با آغوشی پُر از محبت به پیشواز زمستان برویم. . .