این گرمای  عشق
و عشق  سخن بی انتهاست
شروعش عاشقانه
راهش مشتاقانه
و   سرودش  همچون رنگین کمان زیبای با تو بودن
و پایانش ,  با تو بودن 
آنگاه که در لای تک تک  بوسه های مستانه ام 
در تو محو می شوم
ای آروزی بودن   و   ای مایه آرامشم

دوستت دارم  دلشی دل آرامم