باز شروع کرد از گذشتش گفت...

بهش گفتم : تو با گذشتت زندگی میکنی! 

میدونی! دو نفر هستن که هیچ وقت گذشته هاشونو نمیتونن فراموش کنن...

یکی اونی که بهش بد کردن! عاشق بوده بهش بد کردن. از عشق فراریش دادن، خسته شده! یه آدم خسته از گذشته،  خیلی طول میکشه تا خوب بشه...

آروم در گوشم گفت : دسته دومی رو نگفتی؟

گفتم : میخوای بدونی؟ 

اونایی که به اون دسته اولیا بد کردن! خیلی ام بد کردن...

رفتن ، وقتی که نباید می رفتن... هیچ حسی نداشتن ، درست وقتی که باید عاشق میشدن... 

میدونی شاید اولیا حالشون خوب بشه 

ولی دومیا تا آخر عمر ، گذشتشون رو زندگی میکنن!