❣ گاهی، به خودت، باورت و زندگی‌ات عشق بورز

. سن و سالت مشکل عشق نیست، زمان نمی‌تواند بلور اصل را کدر کند مگر آنکه تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد برده باشی!

برای خودت دعا کن که آرام باشی، صبور باشی.

مهم نیست که آخرین زلزله‌ی زندگی‌ات چند ریشتر بود، مهم این است که دوباره از نو بسازی.

زندگی‌ات را، باورت را، خودت را..