کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …