دست تو اندازه ی قلبته پس دستت رو برای کسی که دوست داری باز کن .
________________________________________________________________عشق تنها کار بی چرای عالم است.

________________________________________________________________دوست داشتن عشق می آفریند و عشق صداقت ، چه خوب است عاشق باشیم تا هیچ وقت دروغ نگوییم .

________________________________________________________________هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند .

________________________________________________________________پرنده ای که مال تو نیست 100 تا قفس هم که بسازی آخرش می ره .شرط دل دادن دل گرفتن است وگرنه یکی بی دل می مونه و یکی دو دل.نه آنچنان عاشق باش که هیچ چیز نبینی نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی.

________________________________________________________________عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یه نفر و بزرگ کردن یه نفر به اندازه دنیا

________________________________________________________________بهترین دوست کسی است که بتوانی با صدای بلند در برابرش فکر کنی

________________________________________________________________زیبایی عشق را بوجود نمی آورد بلکه عشق است که زیبایی به وجود می آورد

________________________________________________________________با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق....

________________________________________________________________قلب سرزمین عجیبی است. . زیرا هم زادگاه عشق است . . هم آرامگاه آن

________________________________________________________________اینگونه زندگی کنیم: ساده اما زیبا، مصمم امابی خیال، متواضع اما سربلند، مهربان اما جدی، سبز اما بی ریا، عاشق اما عاقل.

________________________________________________________________وقتی نیاز به عشق داری عاشق نشو. بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سر شار از عشق هست و میخوای آنرا با کسی تقسیم کنی

________________________________________________________________عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند.

________________________________________________________________اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند،می‌شکنند

________________________________________________________________به کسی عشق بورز که لایق عشق باشه نه کسی که تشنه ی عشقه چون کسی که نشته است یه روزی سیراب میشه . . .

________________________________________________________________در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست .

________________________________________________________________به اخرش فکر نکن بگذار عشق خودش حرف آخر را بزند