دارو نداره من

"آغوش توست"

در این سرما

که بی پناهان

چاره ای جز "مردن" ندارند

آغوشت پناهگاه امنیست برایم

پنـــــاهم شــــو.. .!!