هے ر؋ـیـــᓆـ!! 
   
 ᓄـا از اפּناشیـᓄ ڪـہ یـہ ᓆــــבـᓄ برامــפּטּ برבاری؛ 
  
 برات בربســت ᓄـیگیریـᓄ تــا برسے بـہ ᓘــפּـاســـتـہ هات... 
  
 عارهـ, اینجـפּریــاس...