هنوز هم وقتی باران میبارد....

تنم رابه قطرات باران میسپارم..

میگویند باران رساناست....

شایددستهای من را به دستهای توبرساند!!!!