‏مث اون عکسی که قایمکی نگهش داشتم و هنوز گاهی نگاهش میکنم ...

مث آهنگی که هیچوقت پاکش نمیکنم ولی ردش میکنم ...

مث اون پیرهن کهنه دوست داشتنی که دیگه نمیپوشم ولی دورش نمیندازم ...

هنوزم دلم پیشته

تو اونی که هنوزم وقتی بهش فکر میکنم غرق در خاطرات میشم ...

هنوزم گریه میکنم ...

هنوزم میخوام بودنتُ ...