‏گاه در اوهامم تو را در آغوشم می‌بینم ...
‏بگذریم! همچنان حالم خوب نیست...‏