هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست

ما به غیر تو نداشتیم تمنای دگر :)