‏اگر این دردِ کُشنده‌ی پاهایم اجازه می‌داد برایتان می‌گفتم که هر راهی رفتن ندارد!