آیا نیمه‌ی خالی را می‌بینید یا نیمه‌ی پر لیوان را؟ حقیقت این است که لیوان همیشه پر است! نیمی از آن آب و نیمی از هوا پر شده که هردو برای ادامه‌ی زندگی ما بسیار ضروری‌ست. این درک ماست که احساس امید یا ناامیدی می‌دهد!