نگاهت که می کنمچیزی مرا از " نداشـتـن " ها جدا می کندبا تـــو که می خـندمقفل های این روزها باز می شوندچه خوش اتفاقی ستبــا تـــو بــودنعاشقانه که صدایم می کنینامم دل انگیــزترین آوای دنیــا را به خود می گیرد