نبودنت…

به جان برگها افتاده است

زمستـــان

بی تقصیـــر است…