میبینی؟

به وسعت دریاها، دلتنگی غرق است در چشمانِ من !

از دلتنگی های بزرگ مثل نبودنت ، تا دلتنگی های کوچک مثل سومین چروک ریزِ کنار لبانت ، وقتی میخندی..

دلتنگ برای روزهایی که دنیا نخواست ، آدم ها نخواستند،  حتی تو نخواستی و فقط من خواستم ..خواستم که سهم من باشی..

میبینی؟

برای تو ، بعدها فراموش خواهم شد..

شاید  هم حق داشته باشی.. کسی را که در نا آرامی هایت، بی صدا “اَمّن یجیب” میخوانْد ، تو را میان کلمات و نه دستانش را در دستانت جا می‌کرد ،کسی که بی صدا و آرام دوستت داشت را حق داری مثل خودش همانقدر بی صدا و آرام فراموش کنی .. نامم را اما، ای کاش که در گوشه ی ذهنت نگه داری تا یادآوری آن، در روزهای بارانیِ پاییز که طبق عادت همیشگی ات عینکت را در آورده ای ،به صندلی ات تکیه داده ای و چشمانت را بسته ای ،  سومین چروک ریزِ کنار لبانت  را بسازد ..ای کاش که برای لحظاتی  هرچند کوتاه ، نام کوچک من ، لبخند تو باشد ..