دنیا از همون وقتی که مهربونا احمق فرض شدن باید نابود میشد ...