بمان که می کُشد مرا تورا ندیدنت
تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت...