مـن اهدا کنندۀ عضو نیستم

ولی میتوانم قلبم رابه تـو اهدا کنم