مگسی را کشتم

 

 

نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است 

 

 

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

 

 

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

 

 

به خیالش قندم یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

 

 

ای دو صد نور به قبرش بارد

 

 

مگس خوبی بود  

 

 

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

 

 

 

 

مگسی را کشتم