‏بعد ازینکه یکو تا سر حد مرگ دوس داشتی که دوستت نداشته و نخواستت،دیگه برات اهمیتی نخواهد داشت بقیه دوستت دارن یا نه!