به یاد تو هستم

کاش خداحافظی نمی‌کردی و می‌رفتی

من عمری خداحافظی تو را به یاد داشتم...

پاییز پشت پنجره

استوار ایستاده است

مرا نظاره می‌کند

که چرا من

هنوز جهان را ترک نکرده‌ام

من که قلب فرسوده دارم

من که باید با قلب فرسوده

کم کم تو را فراموش کنم