عاشقانه 


هیچ گواهی به سالم بودن من نیست

من دیوانه ی توام