هوشنگ ابتهاج :


من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما

آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست