اگر این درست باشد کـه عشق آسیب میزند

مـن این ریسک را مییپذیرم

و تـو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت