مردم تا زمانی بهت وفادارند که بدونند اوضاع به نفعشونه