✳️ معاشرت با افراد خوشحال و شاد باعث افزایش رضایت از زندگی می‌شود. حتماً تا به حال با کسانی برخورد کرده‌اید که فقط نوع خندیدن‌شان باعث شادی و حتی خنده‌ی شما شده است. براساس تحقیقات جدید منتشر شده در نشری‌ی تخصصی «شناخت غدد داخلی و تاثیر آنها بر اعصاب و روان»، افسردگی و خوشحالی هردو به شدت مسری هستند و معاشرت با اشخاصی که به هرکدام از این موارد تمایل بیشتری دارند، مستقیماً  بر روحیات شما تاثیر می‌گذارد!

#زندگی_موفق