‏گاهی "مرگ"

‏قصد کشتن ندارد

‏نامش میشود

‏"دلتنگی"...!