مرد یعنی نیـاز ؛ زن یعنی نـاز
مرد یعنی بایـد ؛ زن یعنی شایـد
مرد یعنی ساختـن ؛ زن یعنی سوختـن
مرد یعنی دلـدار ؛ زن یعنی دلـداده
مرد یعنی آری ؛ زن یعنی گاهـی
مرد یعنی دم ؛ زن یعنی بـازدم
مرد یعنی سخـاوت ؛ زن یعنی صداقـت
مرد یعنی بیـارام ؛ زن یعنی بیاسـای
مـرد یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " مــرد "
زن یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " عشــق...