تو نیستی وخورشید

غمگین تراز همیشه غروب خواهد کرد

ومن دلتنگ ترازفردا به تو فکرمیکنم

چقدردوست داشتنی بودی

وقتی چهره رنجور وچشمان مهربانت

درنگاهم خیره میشد

اکنون که بازوان خاک پیکرت رادرآغوش گرفته است

کلمه های سیاه پوش شعرم

برایت مرثیه های دلتنگی سروده اند

Post 0023