مراقب باش، هرگز به عشق همچون سکس فکر نکن؛ وگرنه دچار فریب خواهی شد. فقط زمانی که احساس کردی حضور دیگری، تنها حضور خالص او، نه هیچ چیز دیگر، فقط حضورش کافی است تا به تو احساس خوشبختی بدهد، چیزی در تو شروع میکند به شکُفتن. آنوقت است که در عشق حقیقی به سر میبری...

آگاه باش، عشق شهوت نیست. عاطفه و احساساتِ زود گذر نیست. عشق مالکیت نیست. عشق یک ادراک ژرف است که شخص به نوعی تو را کامل میکند. فردی تو را یک دایره کامل میسازد.

#اوشو