کاش یکی بیاد مثل بارون باشه!

نفس آدم‌رو تازه کنه و هـوا‌رو خوب..

یکی که غرقت کنه توی خوشی،

تا زانو فرو ببردت توی عشق..

کاش یکی بیاد که مثل بارون باشه!

گونه هات‌رو نوازش کنه و قلبت‌رو لمس..

جاری بشه عشقش توی رگ‌هات....

مثلِ بارون باشه

اما قطع نشه! بند نیاد..!