اگر بنا بود تمامِ آدمهاى روىِ زمین

از ابتداى خلقت تا آخرین روزِ عمرشان،

کنارِ هم میماندند،

به روزمرگى

به یکنواختى دچار میشدند...

دنیا به آدمهاى رفتنى،

به ناگهانى رفتن ها،

به نیمه کاره رها شدن ها،

نیاز دارد

نیاز دارد تا قدر بدانیم تمامِ دو نفره هایمان را

تا قدر بدانیم کنارِ هم بودن ها را

منفى اگر نباشد،مثبت بى معناست

رفتن اگر نباشد،ماندن ارزشی ندارد