من نمیتونم مجبورت کنم دوستم داشته باشی 

من حتی خودمم نمیتونم مجبور کنم دوست نداشته باشم