❣ برای هرکس که دست در دست از کنارت گذر می‌کند، آرزوی تا به همیشه بودن داشته باش. لبخند بزن و ببخش! ببخش تمام کسانی را که روزی میان تنهاییت جای پا گذاشتند، خاطره برایت ردیف کردند. کنار طاقچه‌ی خیالت ببخش و باور کن خوب بودن، خوب ماندن همان چیزی‌ست که آن‌ها به خیال خام‌شان از تو گرفته‌اند!


#عادل_دانتیسم

#لبخند_بزن_و_ببخش

پ . ن : در مقابل برخی اتفاقات لبخند بزن و ببخش سرسری رد شو. اوقات خودت را با اتفاقات کوچک تلخ نکن