‏خوش به حالتون که فراموش میکنین....ما

معمولیا تا مغز استخوان یادمون می مونه...