عشق


پ . ن : فکر کردن به دیگری را نیز خیانتی میدانم به تو که عاشقم هستی 


پ . ن تر : تمامی افکارم ، لحظاتم ، خاطراتم سرشار از بودن توست :-)