خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست!
هی با خودم می گویم
فقط پنج دقیقه ی دیگر ...

بقیه عکسها در ادامه ی مطلب

عکس نوشته خاص با نوشته عاشقانه

عکس با نوشته عاشقانه